PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van zakelijke relaties

Wij maken daarnaast gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) ons contactenbestand. Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruikmaken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst, mits u hier toestemming voor heeft gegeven.

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: GINAF Trucks Nederland B.V., De Smalle Zijde 6, 3903LN, Veenendaal, 0318-557444, info@ginaf.com. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bewaren van producten in uw winkelwagen of het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek.

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

PRIVACY AND COOKIE STATEMENT

Collection and use of personal data belonging to customers, suppliers and other contractors

We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data you provide to us because this is necessary to conclude with you and perform a possible agreement. This applies to both our (potential) customers and to parties from which we purchase goods and/or services.

If you are a (potential) customer of ours, we will use your data to be able to send you an offer, to be able to determine what specifications or wishes certain goods or services must satisfy, in order to be able to deliver goods or carry out the activities for you, in order to be able to invoice you and to be able to communicate with you quickly and efficiently concerning the implementation aspects of the agreement.

If you are a (potential) supplier or another contractor, your personal data are also required for concluding and performing the agreement. In case of purchasing, this is necessary in order to be able to inform you what specifications or wishes certain goods or services should satisfy in our opinion, to be able to send a request for an offer or to place an order with you, to be able to pay your invoices and to able to communicate with you quickly and efficiently concerning other aspects of the agreement.

You are not obliged to provide your personal data to us. If you do not provide personal data to us or provide us with insufficient personal data it may be the case that we will not be able to carry out the abovementioned activities.

Retention period personal data belonging to customers, suppliers and other contractors

If you requested an offer from us, but you did not become a customer of ours, we will remove your data at most one year after our last contact. We will also remove your personal data at most one year after our last contact if we received an offer from you but we did not become your customer. If you did become our customer or we did become your customer, we will retain your personal data for a term of seven years after the end of the financial year in which the agreement with you was performed. The period of seven years corresponds to the period for which we are obliged to keep our records for the Tax and Customs Administration. We will remove your personal data after this period has ended.

Collection and use of personal data belonging to business clients (other than customers, suppliers and other contractors)

We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data you provide to us because you have consented thereto or because this is necessary in order to look after our legitimate interests. We process the following data: name, address and contact details.

If you are a business relation of ours, we will use your data to be able to contact you for purposes that are in the interest of our business. This includes for example discussion of a possible collaboration, providing and obtaining information and maintenance of our network.

You are not obliged to provide your personal data to us. If you do not provide personal data to us or provide us with insufficient personal data it may be the case that we will not be able to carry out the abovementioned activities.

Direct marketing to business clients

If you have granted us your approval to do so, we will store and use the personal data you have provided in order to be able to inform you personally by e-mail in the future of our existing and new products and services and possibly make you an offer in this connection. Every time we send you a marketing e-mail, you have the option of informing us that you no longer wish to receive such e-mails. See in this connection the opt-out link at the bottom of each mailing.

Retention period personal data belonging to business relations

Personal data belonging to business relations will be removed one year after our last contact.

Cookies

Cookies are small text files that are placed on your computer, tablet or smartphone during the visit to our website. Information is stored in these text files that is later recognised again by the website during a subsequent visit.

Our website uses tracking cookies if you have consented thereto. We do so to collect information about your internet behaviour so that we can present you with targeted offers of products or services. You have the right to withdraw your consent at any time. Your data are stored for at most one year.

We also place functional cookies. We do so in order to make it easy to use our website. This includes matters such as keeping products in your shopping cart or remembering your login details during your visit.

Analytical cookies allow us to see what pages are visited and what sections of our website receive clicks. We use Google Analytics for this purpose. The information collected by Google in this way is anonymised as much as possible.

Transfer to third parties

In connection with the performance of a possible agreement with you it may be necessary to provide your personal data to parties that supply parts, materials or products to us or who perform activities on our instructions. We furthermore make use of external server space for the storage of (parts of) our sales and purchasing records and our records of business relations. Your personal data are part of these records. Therefore your personal data are provided to the service space provider. We also use Microsoft Office and the related storage facilities for e-mails and other files. As we make use of a newsletter mailing service, your personal data are finally transferred to the provider of this service.

Your rights

You have the right to request to inspect your own personal data. If there is reason to do so, you may also request us to supplement your personal data or to correct inaccuracies. You also have the right to request that your personal data be deleted or that the use of your personal data be limited. You can also submit an objection to the collection and use of your personal data to us or submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority. And finally, you have the right to request to obtain your personal data or that they are transferred to another party. In order to be able to exercise your rights, you can apply to: GINAF Trucks Nederland B.V., De Smalle Zijde 6, 3903LN, Veenendaal, 0318-557444, info@ginaf.com. Naturally you can contact us if you have questions or require further data concerning the collection and use of your personal data.

 

PUBLISHED 24-5-2018